Zonnevelden geven energie

Steeds meer mensen investeren in zonne-energie. Het liefst op eigen dak, langs spoorlijnen en snelwegen, maar dat lukt niet overal. Er is meer nodig om de hoge energieambities te behalen. Zonnevelden spelen hierbij een belangrijke rol.

 

De gemeente nodigt initiatiefnemers uit om in zonnevelden te investeren, rekening houdend met de vele belangen in het Bunnikse buitengebied. Denk daarbij aan de belangen van inwoners, natuur en landschap, cultuurhistorie, archeologie, het agrarische karakter. Dit beleidskader geeft inzicht in hoe de gemeente deze belangen afweegt, waar een initiatief voor een zonneveld kansrijk is qua omgeving, en in welke gebieden het lastig wordt een zonneveld in te passen in het landschap van Bunnik, Odijk en Werkhoven. Hoe de gemeente aankijkt tegen zonnevelden, leest u in dit online beleidsplan, vastgesteld door de gemeenteraad op 18 april 2019.

 

De gemeente werkt tegelijkertijd samen met 15 andere gemeenten aan een Regionale Energie Strategie (RES). De doelen voor zonnevelden zijn nu gericht op een klimaatneutraal Bunnik. Vanwege de RES volgen er mogelijk aanpassingen van de doelen.

naar 'visie Bunnik'

Duurzaam samen leven

De gemeente Bunnik wil klimaatneutraal en minder afhankelijk van aardgas worden. Daarom zet de gemeente in op energie besparen en duurzame energie opwekken. Er is veel ruimte nodig om aan de steeds maar groeiende vraag naar duurzame stroom te voldoen. De ruimte op daken is onvoldoende, daarom wil de gemeente ruimte bieden voor zonnevelden op een schaal die bij het Bunnikse buitengebied past. Ondertussen gaat de inzet voort op energiebesparing én om de Bunnikse daken voor zon te benutten! Dit doen wij in samenwerking met de regio (Regionale Energie Strategie).

Naar 'klimaatdoel'

Karakter van het landschap behouden

De kunst is in het buitengebied te koesteren wat mooi is en tegelijk te blijven ontwikkelen naar een klimaatbestendige toekomst. Zonnevelden moeten zorgvuldig worden ingepast, passend bij de maat en schaal van het Bunnikse landschap met behoud van het karakter en totaalbeeld van het landschap. De gemeente beschrijft in dit beleidskader de relatie tussen zonnevelden en haar omgeving en geeft aan waar een initiatiefnemer rekening mee moet houden. Per gebied wordt een omschrijving gegeven en verschillen de randvoorwaarden.

Naar 'Omgeving'
Initiatiefnemers
Omwonenden
Energie&Klimaat
Landschap
Natuur

Grenzen stellen

Om de diverse belangen te behartigen, stelt de gemeente grenzen aan de totale omvang van zonnevelden voor deze collegeperiode én tot 2030. Verder stelt de gemeente grenzen aan de omvang per gebied en per zonneveld. LET OP! deze grenzen kunnen wijzigen naar aanleiding van de Regionale Energie Strategie.

 

Grens voor de periode tot en met 31 december 2030:

  • maximaal 70 hectare zonneveld in het gehele buitengebied (zie onderbouwing onderaan ‘klimaatdoel‘), dit is maximaal 2% van het totale buitengebied
  • in kansrijke gebieden: maximaal 10% van één gebied mag voor zonnevelden worden gebruikt (groen op de kansenkaart)
  • in gebieden met beperkte kansrijkheid: maximaal 10 hectare aan zonnevelden per gebied (oranje op de kansenkaart)

 

Grens voor deze collegeperiode tot en met 16 maart 2022:

  • maximaal 40 hectare zonneveld in het gehele buitengebied
  • plafonds per deelgebied zijn gelijk aan de periode tot 2030
  • een zonneveld in kansrijk gebied (groen op de kaart) is maximaal 25 hectare groot (bij voorkeur kleiner)
  • een zonneveld in beperkt kansrijk gebied (oranje op de kaart) is maximaal 10 hectare groot
  • de maximale omvang van de zonnevelden is exclusief de ruimtelijke inpassing

 

Deze plafonds worden geëvalueerd in ieder geval rond 1 januari 2021 maar waarschijnlijk al eerder bij de afspraken in het kader van de Regionale Energie Strategie van de samenwerkende gemeenten in de U-16.

Naar 'Voorwaarden inpassing'

Zonnevelden in Bunnik op de kaart

De kansenkaart toont het buitengebied van de gemeente opgedeeld in gebieden. De kaart gaat over wenselijkheid van een zonneveld in de omgeving, en dus de kansrijkheid om een vergunning te krijgen. De kaart gaat niet over de financiële kansrijkheid: grondprijzen en afstand tot stroomaansluitingen maken geen deel uit van deze kaart.

Deze kaart geeft een indruk van welke gebieden kansrijk zijn (groen). In andere gebieden zijn zonnevelden moeilijker in te passen (oranje) of zelfs ongewenst (rood). Ieder gebied heeft maar 1 kleur. Per concreet initiatief moet in detail naar de locatie gekeken worden en een vergunningtraject doorlopen worden. Een groen-gekleurd gebied bestaat vooral uit kansrijke locaties maar bevat ook locaties die minder of helemaal niet geschikt zijn. Rood-gekleurde gebieden zijn grotendeels ongeschikt, maar ook daar zijn, op beperkte schaal, bijzondere oplossingen denkbaar.

Naar de kansenkaart (concept)

Ieder gebied is uniek

Kenmerken, kansen en voorwaarden voor zonnevelden staan per gebied beschreven in de gebiedsfactsheets.

 

 

 

 

 

Info per gebied

Wilt u ook zonne-energie opwekken?

Wellicht heeft u grond, of wilt u investeren in panelen op grond van iemand anders. Kijk hier wat u kunt doen! Welke procedure u moet doorlopen en hoe verwacht de gemeente dat u de omgeving betrekt? De gemeente wil de lusten en de lasten verdelen. Daarom steunt de gemeente de voorwaarde genoemd in het (concept) landelijke Klimaatakkoord: streven naar zonnevelden voor minimaal 50% in lokaal eigendom.

Voor initiatiefnemers

Inwoners van het buitengebied

De meningen zijn verdeeld over zonnevelden. De één wil graag een nieuwe functie voor de eigen grond, investeren in een zonneveld, bijdragen aan het klimaatdoel. De ander wil het landschap in huidige vorm behouden, is bezorgd over het uitzicht vanuit de eigen woning of voor recreanten. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat inwoners betrokken worden bij de besluitvorming. En àls een zonneveld wordt geplaatst, dat geïnteresseerden mee kunnen investeren of samenwerken. Daarnaast hebben direct omwonenden en andere belanghebbenden ook recht op formele inspraak.

Meer over omwonenden & inspraak

Een duurzame toekomst is van belang voor ons allemaal. Doet u mee?

Nieuwsberichten

Gemeenteraad stelt beleid vast op 18 april 2019

Gespreksavond en online vragenlijst beleidskader (eind 2018)

Nu al meedoen met postcoderoosprojecten