Zonnevelden geven energie

NB. Op dit moment worden er geen nieuwe aanvragen voor zonnevelden in behandeling genomen vanwege het huidige plafond (lees hieronder verder onder ‘grenzen stellen’ en ‘update over de aanvragen‘).  

 

Steeds meer mensen investeren in zonne-energie. Het liefst op eigen dak, langs spoorlijnen en snelwegen, maar dat lukt niet overal. Er is meer nodig om de energieambities te behalen. Zonnevelden (maar ook windmolens en toekomstige energie-innovaties) spelen hierbij een belangrijke rol.

 

De gemeente geeft ruimte aan initiatiefnemers om in zonnevelden te investeren, rekening houdend met de vele belangen in het Bunnikse buitengebied. Denk daarbij aan de belangen van inwoners, natuur en landschap, cultuurhistorie, archeologie, het agrarische karakter.

 

Vanwege deze belangen, heeft de gemeente gesproken met diverse lokale organisaties en de inbreng van inwoners ontvangen (zie ‘betrokken partijen‘). Zij gaven kansen en zorgen aan en kleurden vaak hun eigen kansenkaart in. Al deze meningen zijn meegenomen.

 

Dit online beleidskader geeft inzicht in hoe de gemeente de diverse belangen afweegt, waar een initiatief voor een zonneveld kansrijk is qua omgeving, en in welke gebieden het lastig wordt een zonneveld in te passen in het landschap van Bunnik, Odijk en Werkhoven. Ook stelt het kader een grens aan de oppervlakte aan zonnevelden. Het kader is vastgesteld door de gemeenteraad op 18 april 2019.

 

De gemeente werkt tegelijkertijd samen met 15 andere gemeenten aan een Regionale Energie Strategie (RES). De doelen voor zonnevelden zijn nu gericht op een klimaatneutraal Bunnik. Vanwege de RES volgen er mogelijk aanpassingen van de doelen.

naar 'beleidsvisie Bunnik'

Duurzaam samen leven

De gemeente Bunnik wil klimaatneutraal en minder afhankelijk van aardgas worden. Daarom zet de gemeente in op energie besparen en duurzame energie opwekken. Er is veel ruimte nodig om aan de steeds maar groeiende vraag naar duurzame stroom te voldoen. De ruimte op daken is onvoldoende, daarom wil de gemeente ruimte bieden voor zonnevelden op een schaal die bij het Bunnikse buitengebied past. Ondertussen gaat de inzet voort op energiebesparing én om de Bunnikse daken voor zon te benutten! Dit doen wij in samenwerking met de regio (Regionale Energie Strategie).

Naar 'klimaatdoel'

Karakter van het landschap behouden

De kunst is in het buitengebied te koesteren wat mooi is en tegelijk te blijven ontwikkelen naar een klimaatbestendige toekomst. Zonnevelden moeten zorgvuldig worden ingepast, passend bij de maat en schaal van het Bunnikse landschap met behoud van het karakter en totaalbeeld van het landschap. De gemeente beschrijft in dit beleidskader de relatie tussen zonnevelden en haar omgeving en geeft aan waar een initiatiefnemer rekening mee moet houden. Per gebied wordt een omschrijving gegeven en verschillen de randvoorwaarden.

Naar 'Omgeving'
Initiatiefnemers
Omwonenden
Energie&Klimaat
Landschap
Natuur

Grenzen stellen

Om de diverse belangen te behartigen, stelt de gemeente grenzen aan de omvang van zonnevelden:

  • voor de raadsperiode tot en met 16 maart 2022 is de grenswaarde: maximaal 40 hectare zonneveld in het gehele buitengebied
  • de grenswaarde van 40 hectare wordt geëvalueerd. Na deze evaluatie kan de raad het plafond van 40 hectare in het zonneveldenbeleidskader wijzigen. Daarbij geldt een bovengrens van 70 hectare zonneveld in het gehele buitengebied tot en met 31 december 2030 (zie onderbouwing onderaan ‘klimaatdoel‘). Dit is maximaal 2% van het totale buitengebied. Tot de raad een nieuw plafond heeft vastgesteld worden er geen vergunningen verleend voor aanvragen die boven het plafond van 40 hectare uitkomen.
  • voor de periode heden tot en met 31 december 2030 zijn er ook grenswaarden vastgesteld voor de omvang van zonnevelden per kansrijk gebied (groen op de kansenkaart) en per beperkt kansrijk gebied (oranje op de kansenkaart)
  • deze grenswaarden staan beschreven op de pagina ‘beleid Bunnik‘ en het gebiedsoverzicht
  • de maximale omvang van de zonnevelden is exclusief de ruimtelijke (landschappelijke) inpassing van het zonneveld (definitie: zie ‘voorwaarden‘ en ‘beleid Bunnik‘)

 

De tekst in deze alinea is op 21 juni 2019 aangepast ter verduidelijking. De inhoud bleef conform de beleidskeuzes vastgesteld op 18 april 2019. Op 23 maart 2022 is de tweede bullet aangepast conform gemeenteraadsbesluit 10 maart 2022 (agendapunt 13).

 

Naar 'Voorwaarden inpassing'

Zonnevelden in Bunnik op de kaart

De kansenkaart toont het buitengebied van de gemeente opgedeeld in gebieden. De kaart gaat over wenselijkheid van een zonneveld in de omgeving, en dus de kansrijkheid om een vergunning te krijgen. De kaart gaat niet over de financiële kansrijkheid: grondprijzen en afstand tot stroomaansluitingen maken geen deel uit van deze kaart.

Deze kaart geeft een indruk van welke gebieden kansrijk zijn (groen). In andere gebieden zijn zonnevelden moeilijker in te passen (oranje) of zelfs ongewenst (rood). Ieder gebied heeft maar 1 kleur. Per concreet initiatief moet in detail naar de locatie gekeken worden en een vergunningtraject doorlopen worden. Een groen-gekleurd gebied bestaat vooral uit kansrijke locaties maar bevat ook locaties die minder of helemaal niet geschikt zijn. Rood-gekleurde gebieden zijn grotendeels ongeschikt, maar ook daar zijn, op beperkte schaal, bijzondere oplossingen denkbaar.

Naar de kansenkaart (concept)

Ieder gebied is uniek

Kenmerken, kansen en voorwaarden voor zonnevelden staan per gebied beschreven in de gebiedsfactsheets.

 

 

 

 

 

Info per gebied

Wilt u ook zonne-energie opwekken?

Wellicht heeft u grond, of wilt u investeren in panelen op grond van iemand anders. Kijk hier wat u kunt doen! Welke procedure u moet doorlopen en hoe verwacht de gemeente dat u de omgeving betrekt? De gemeente wil de lusten en de lasten verdelen. Daarom steunt de gemeente de voorwaarde genoemd in het (concept) landelijke Klimaatakkoord: streven naar zonnevelden voor minimaal 50% in lokaal eigendom.

Voor initiatiefnemers

Inwoners van het buitengebied

De meningen zijn verdeeld over zonnevelden. De één wil graag een nieuwe functie voor de eigen grond, investeren in een zonneveld, bijdragen aan het klimaatdoel. De ander wil het landschap in huidige vorm behouden, is bezorgd over het uitzicht vanuit de eigen woning of voor recreanten. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat inwoners betrokken worden bij de besluitvorming. En àls een zonneveld wordt geplaatst, dat geïnteresseerden mee kunnen investeren of samenwerken. Daarnaast hebben direct omwonenden en andere belanghebbenden ook recht op formele inspraak. Download lijst ‘veelgestelde vragen’.

Meer over omwonenden & inspraak

Een duurzame toekomst is van belang voor ons allemaal. Doet u mee?

Nieuwsberichten

Gemeenteraad stelt beleid vast op 18 april 2019

Update ingediende aanvragen

Meedoen met postcoderoosprojecten