Zonnevelden geven energie

Steeds meer mensen investeren in zonne-energie. Het liefst op eigen dak maar dat lukt niet overal. Er is ook meer nodig om de hoge energieambities te behalen. Zonnevelden spelen hierbij een belangrijke rol.

 

De gemeente nodigt initiatiefnemers uit om in zonnevelden te investeren, rekening houdend met de vele belangen in het Bunnikse buitengebied. Denk daarbij aan de belangen van inwoners, natuur en landschap, cultuurhistorie, archeologie, het agrarische karakter. Dit beleidskader geeft inzicht in hoe de gemeente deze belangen afweegt, waar een initiatief voor een zonneveld kansrijk is en in welke gebieden het lastig wordt een zonneveld in te passen in het landschap van Bunnik, Odijk en Werkhoven. Hoe de gemeente aankijkt tegen zonnevelden, leest u in dit CONCEPT online beleidsplan in aanbouw.

 

Procedure: dit beleidsplan wordt naar verwachting ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad medio april 2019.

naar 'visie Bunnik'

Duurzaam samen leven

De gemeente Bunnik wil klimaatneutraal en minder afhankelijk van aardgas worden. Daarom zet de gemeente in op energie besparen en duurzame energie opwekken. Er is veel ruimte nodig om aan de steeds maar groeiende vraag naar duurzame stroom te voldoen. De ruimte op daken is onvoldoende, daarom wil de gemeente ruimte bieden voor zonnevelden op een schaal die bij het Bunnikse buitengebied past. Ondertussen gaat de inzet voort op energiebesparing én om de Bunnikse daken voor zon te benutten!

Naar 'klimaatdoel'

Karakter van het landschap behouden

De kunst is in het buitengebied te koesteren wat mooi is en tegelijk te blijven ontwikkelen naar een klimaatbestendige toekomst. Zonnevelden moeten zorgvuldig worden ingepast, passend bij de maat en schaal van het Bunnikse landschap met behoud van het karakter en totaalbeeld van het landschap. De gemeente beschrijft in dit beleidskader de relatie tussen zonnevelden en haar omgeving en geeft aan waar een initiatiefnemer rekening mee moet houden. Per gebied wordt een omschrijving gegeven en verschillen de randvoorwaarden.

Naar 'Omgeving'
Initiatiefnemers
Omwonenden
Energie&Klimaat
Landschap
Natuur

Grenzen stellen

Om de diverse belangen te behartigen, stelt de gemeente harde grenzen aan de totale omvang van zonnevelden. Verder worden voor ieder zonneveld diverse besluiten op maat genomen. De gemeente geeft hiervoor richtsnoeren.

 

Harde grens voor de periode tot en met 31 december 2030:

  • maximaal 70 hectare zonneveld in het gehele buitengebied (zie onderbouwing onderaan ‘klimaatdoel‘)
  • in kansrijke gebieden: maximaal 20 of 40 hectare aan zonnevelden per gebied (het plafond verschilt per groen gebied op de kansenkaart)
  • in gebieden met beperkte kansrijkheid: maximaal 10 hectare aan zonnevelden per gebied (oranje op de kansenkaart)

 

Richtsnoer voor de omvang van individuele zonnevelden (exacte omvang en inpassing worden per locatie bepaald):

  • in kansrijke gebieden: 20 hectare per zonneveld (groen op de kaart)
  • in gebieden met beperkte kansrijkheid: 5-10 hectare per zonneveld (oranje op de kaart)

 

Voorstel is voor deze collegeperiode (tot maart 2023) een bovengrens van 40 hectare te stellen en voor 2030 de genoemde 70 hectare. Naast de omvang, geeft de gemeente ook richtsnoeren en voorwaarden voor inrichting en inpassing.

Naar 'Voorwaarden inpassing'

Zonnevelden in Bunnik op de kaart

De conceptkansenkaart wordt op korte termijn getoond nadat de reacties van inwoners zijn verwerkt (gespreksavond 19 november 2018 en online vragenlijst).

De kansenkaart zal het buitengebied van de gemeente laten zien, opgedeeld in gebieden. Deze kaart geeft een indruk van welke gebieden kansrijk zijn (groen). In andere gebieden zijn zonnevelden moeilijker in te passen (oranje) of zelfs ongewenst (rood). Ieder gebied krijgt maar 1 kleur. Per concreet initiatief moet in detail naar de locatie gekeken worden en een vergunningtraject doorlopen worden. Een groen-gekleurd gebied bestaat vooral uit kansrijke locaties maar bevat ook locaties die minder of helemaal niet geschikt zijn. Rood-gekleurde gebieden zijn grotendeels ongeschikt, maar ook daar zijn, op beperkte schaal, bijzondere oplossingen denkbaar.

Naar de kansenkaart (in aanbouw)

Ieder gebied is uniek

Kenmerken, kansen en voorwaarden voor zonnevelden staan per gebied beschreven in de gebiedsfactsheets.

 

 

 

 

 

Info per gebied

Wilt u ook zonne-energie opwekken?

Wellicht heeft u grond, of wilt u investeren in panelen op grond van iemand anders. Kijk hier wat u kunt doen! Welke procedure u moet doorlopen en hoe de gemeente van u verwacht dat u de omgeving betrekt?

Voor initiatiefnemers

Inwoners van het buitengebied

De meningen zijn verdeeld over zonnevelden. De één wil graag een nieuwe functie voor de eigen grond, investeren in een zonneveld, bijdragen aan het klimaatdoel. De ander wil het landschap in huidige vorm behouden, is bezorgd over het uitzicht vanuit de eigen woning of voor recreanten. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat inwoners betrokken worden bij de besluitvorming. En àls een zonneveld wordt geplaatst, dat geïnteresseerden mee mee kunnen investeren of samenwerken. Daarnaast hebben direct omwonenden en andere belanghebbenden ook recht op formele inspraak.

Meer over omwonenden & inspraak

Een duurzame toekomst is van belang voor ons allemaal. Doet u mee?

Nieuwsberichten

Gemeente werkt aan beleidskader Zonnevelden

Gespreksavond en online vragenlijst beleidskader (eind 2018)

Nu al meedoen met postcoderoosprojecten in Bunnik en Werkhoven