Gemeenteraad stelt beleid vast op 18 april 2019

Update

Het college van B&W is begin maart akkoord gegaan met het beleidskader voor zonnevelden in Bunnik. Op donderdagavond 28 maart is het proces, de website en het beleidskader toegelicht en besproken door de raadscommissie in het “Open Huis”. Hierbij waren diverse inwoners aanwezig. Vervolgens heeft de gemeenteraad op 18 april 2019 het raadsvoorstel en dit online beleidsplan vastgesteld.

 

Achtergrondinfo

Gemeente Bunnik maakte dit beleidskader voor zonnevelden om inzicht te geven aan inwoners en bedrijven over:

  • waar een zonne- initiatief kansrijk is, en waar juist niet
  • welke afwegingen de gemeente daarbij maakt

De beleidsdocumenten (raadsvoorstel en bijlagen) kunt u deze downloaden onder ‘beleidsvisie Bunnik‘.

 

Zorgvuldige afweging van vele belangen

Ieder initiatief voor een zonneveld wordt afzonderlijk in behandeling genomen volgens de gebruikelijke ruimtelijke procedures. Daarbij wordt gekeken naar het agrarische karakter van het Bunnikse buitengebied, de afweging tussen duurzame energie en landbouwgrond, de visuele impact die een zonneveld op het landschap heeft, de waarden voor natuur, recreatie en cultuurhistorie.

 

Inspraak en participatie

Zorgvuldigheid en inspraak zijn bij ieder initiatief opnieuw van groot belang. Doel van het beleidskader is dat deze voldoende randvoorwaarden en grenzen stelt maar tegelijk ook ruimte biedt om te investeren in duurzame energie. Bij voorkeur kunnen inwoners van onze gemeente niet alleen mee praten maar ook mee investeren in zonnevelden.

 

In de voorbereiding van het beleidskader is er op diverse momenten gesproken met het college, de gemeenteraad, met organisaties en geïnteresseerde inwoners en bedrijven. Het online kader is een dynamisch document dat inzicht geeft in dit voor ons allen nieuwe thema.

naar de gemeentelijke visie