Procedure aanvragen omgevingsvergunning zonnevelden

Zonnevelden zijn nieuw voor het Bunnikse landschap. Elke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een zonneveld is uniek. Elk gebied heeft een eigen karakter. Om tot een goede afweging te komen volgt de gemeente een uitgebreide procedure. Wat kan de aanvrager van de procedure verwachten? De aanvrager:

 • verzoekt de gemeente om een informeel overleg (met duurzaamheid en landschap)
 • hierin delen deskundigen vanuit diverse disciplines hun ideeën over geschiktheid van de locatie, en zo ja, over concrete keuzes m.b.t. inrichting en inpassing (zie ook ‘voorwaarden’)
 • de initiatiefnemer dient een vooroverlegplan in vóór of na bovenstaand overleg
 • beantwoordt vragen van de gemeente naar aanleiding van het vooroverlegplan
 • ontvangt een reactie van de gemeente over de kans van slagen, of een afwijzing
 • vraagt een omgevingsvergunning aan inclusief een goede ruimtelijke onderbouwing
 • beantwoordt vragen van de gemeente naar aanleiding van de aanvraag
 • neemt kennis van de formele behandeltermijn van 26 weken, waarbij:
 • een langere termijn mogelijk is als de gemeente dit nodig acht voor een goede afweging
 • dit is inclusief de inzagetermijn van zes weken
 • let op! de ervaring leert dat dergelijke procedures langer duren dan de formele termijn van 26 weken

Een goede ruimtelijke onderbouwing wordt in de regel uitgevoerd door een stedenbouwkundig bureau. Zij kunnen u verder helpen met het benodigde onderzoek voor de aanvraag. Van belang zijn bijvoorbeeld de landschappelijke inpassing en de verwachte impact op natuur, water, bodem en archeologie.

 

Wanneer de gemeenteraad ervoor kiest een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor initiatieven in de groene gebieden op de kansenkaart, dan besluit het college over de aanvraag. De reguliere inspraakregels voor belanghebbenden blijven gelden.