Omwonenden, participatieplan en 50% lokaal eigendom

De initiatiefnemer moet omwonenden betrekken wanneer er serieuze plannen zijn om een zonneveld te starten. De initiatiefnemer dient een participatieplan in en bespreekt deze met de gemeente. Formeel hoeven alleen die omwonenden te worden betrokken die direct zicht hebben op het geplande zonneveld. De gemeente eist dat ook andere geïnteresseerden uit het gebied de mogelijkheid krijgen deel uit te maken van het voorbereidingsproces.

 

De gemeente stuurt aan op 50% lokaal eigendom, zoals dit ook in concept Klimaatakkoord op landelijke schaal is opgenomen. Steeds meer projecten (zon en wind) laten verschillende vormen van lokaal eigendom zien die verdergaand zijn of in ieder geval de omgeving laten mee-profiteren van het zonneveld.

Rolverdeling tussen initiatiefnemer en gemeente

De initiatiefnemer (grondeigenaar, marktpartij) is het eerste aanspreekpunt over hoe het zonneveld eruit zou kunnen gaan zien, wat de planning is, et cetera. De gemeente is formeel alleen vergunningverlener. Maar, gemeente en initiatiefnemer trekken zo goed mogelijk samen op. Zodat het proces van participatie én de exploitatiefase van het zonneveld zo zorgvuldig en prettig mogelijk verloopt.

Vijf manieren waarop u anderen kunt laten participeren

De gemeente vraagt initiatiefnemers om inwoners en bedrijven van Bunnik op zoveel mogelijk van de onderstaande nivo’s te laten participeren.

 • meeweten: u informeert inwoners en bedrijven
 • meedenken en meewerken: u geeft geïnteresseerde inwoners en bedrijven de kans om mee te denken met uw plan en waar mogelijk mee te werken
 • meebeslissen: u geeft hen de kans om mee te beslissen voor wat betreft het in te dienen of uit te voeren voorstel. Uiteindelijk beslist het college van B&W en/of de raad over de vergunningsprocedure
 • meeverdienen: u biedt inwoners en bedrijven de kans om dit project mede te financieren en dus om er aan te verdienen
 • meegenieten: u geeft geïnteresseerden de kans het zonneveld te bezoeken, er te leren en te recreëren.

Voorbeelden van participatie

Elders in het land zien we diverse manieren om de directe omgeving te laten participeren in een zonneveld:

 • lokale bedrijven kunnen zorg dragen voor aanleg, onderhoud en toezicht
 • lokale professionele partijen én particulieren kunnen investeren
 • lokale bedrijven kunnen de stroom afnemen om hun eigen bedrijf te verduurzamen
 • geïnteresseerden kunnen op bezoek bij het park voor educatie en recreatie

Naar 'financiële participatie'

Voorwaarden voor goede participatie

Open en heldere communicatie met de omgeving kan de steun voor uw initiatief vergroten. Een aantal ingrediënten voor een goede communicatie-en participatieaanpak:

 • breng alle belanghebbenden in kaart en inventariseer welk(e) belang(en) zij hebben bij uw initiatief
 • breng in kaart wat mogelijke gevoeligheden zijn en bepaal hoe communicatie en participatie een bijdrage kunnen leveren om deze op te lossen
 • sta van te voren stil bij àlle gewenste nivo’s van meedenken, meewerken, meebeslissen en mee investeren
 • bepaal uw aanpak, afhankelijk van de impact van uw plan en de belangen die er spelen
 • informeer de gemeente én omwonenden en een bredere kring van betrokkenen over de voortgang van uw plan

meer over participatie omwonenden