Kattenveldsche meer - Leemkolkweg: beperkt geschikt

In dit gebied is beperkt ruimte voor zonnevelden zowel in aantal, omvang en hoogte. Vanwege weidevogels en andere natuurwaarden zijn er bijzondere afspraken in dit gebied zoals rond de Steenhovenweg. Er is hier waardevolle landbouwgrond en sprake van fruitteelt.

 

Meer over randvoorwaarden voor zonnevelden en karakter van dit gebied leest u hieronder.

Natuur
Landgebruik: agrarisch en natuur

Randvoorwaarden zonnevelden

De foto is puur illustratief. Inrichtingseisen worden op maat gesteld per initiatief.

 

In dit gebied is beperkt ruimte voor zonnevelden. Voor deze collegeperiode wordt een maximum voorgesteld van:

  • in totaal maximaal 10 hectare aan zonnevelden

Per initiatief moet bekeken worden in samenspraak met de gemeente of en hoe een zonneveld landschappelijk inpasbaar is. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • geen zonnevelden in natuurgebied Steenhovenweg
  • natuuronderzoek verdient in dit gehele gebied extra aandacht (o.a. grutto)
  • inpassingsplan met opties om natuurwaarden op/ nabij zonneveld te versterken
  • evt. afscherming in overleg met direct omwonenden én natuurdeskundigen
  • hoogte van ongeveer 1 meter waar sprake is van een te beschermen uitzicht
  • een hogere installatie is denkbaar naast hogere bebouwing of beplanting
  • een zonneveld volgt de kavel- en andere landschapsstructuren
  • de reguliere onderzoeken zijn nodig waaronder landschappelijke inpassing, archeologie, natuur, impact op bodemkwaliteit, waterpeil en waterafstroming
  • vraagstuk is of er een voorkeur is voor kleinere velden of liever 1 groter veld

Karakter Katteveldsche Meer en gebied Leemkolkweg

Er zijn speciale afspraken omtrent natuur, zoals plasdras gebieden voor weidevogels. Ten oosten van de Hollendewagenweg is immers het laagste gebied van de kom wat veel weidevogels aantrekt. Bij de Steenovenweg ligt een natuurgebied waar naast rivierbos ook struwelen en grasvegetaties aanwezig zijn. Met name het gebied tussen de Leemkolkweg en Hollendewagenweg heeft een open karakter waar weidevogels zitten. Er is sprake van waardevolle landbouwgrond in dit gebied en enige fruitteelt.

Zicht op Werkhoven