Betrokken externe partijen tijdens het opstellen van dit beleidskader

Dit beleidskader is opgesteld op basis van gesprekken met diverse (belanghebbende) partijen en personen. Deze partijen spraken hun kansen en zorgen uit over zonnevelden en schetsten vaak in een eigen kansenkaart welke gebieden meer en minder geschikt zijn voor zonnevelden gezien vanuit hun expertise en te behartigen belang. De input van al deze partijen is meegenomen in dit beleidskader en de kansenkaart.

 

Gesproken zijn:

 • Provincie Utrecht: Energie, landschap/RO, erfgoed, natuur
 • Staatsbosbeheer (lokaal en landelijke accountmanager)
 • Waterschap HDSR
 • LTO – lokaal
 • Bunniks Buiten
 • Ondernemersvereniging BIC
 • Bunnik Natuurlijk
 • Agrarische Natuurvereniging (m.n. weidevogels)
 • gebiedscoöperatie O-GEN voor agrarisch gebied
 • Energiegroep Bunnik
 • Zonnig KrommeRijn
 • Inwoner werkzaam als ecoloog bij een adviesbureau
 • SOVON (onderzoek weidevogelbescherming)
 • MooiSticht
 • Utrechts Landschap
 • Landschap Erfgoed Utrecht
 • Natuur en Milieufederatie Utrecht
 • Stedin

Betrokken disciplines binnen gemeentelijke organisatie

 • RO beleid
 • RO vergunningen/ Wabo coördinatie
 • Landschap (beleid & coördinator)
 • Recreatie/toerisme/ cultuurhistorie/ Hollandse waterlinie
 • Natuur (ODRU)
 • Archeologie (ODRU)
 • Communicatie (enquête, informatieavond, persberichten)