Kansenkaart Zonnevelden

NB! Er zijn twee initiatieven voor zonnevelden in procedure (zomer 2019). Zie ‘update ingediende aanvragen‘.

 

Waar zijn zonnevelden goed, beperkt of niet in te passen in de omgeving? Deze kaart gebaseerd op de gesprekken met stakeholders en met inwoners. De kaart gaat over de wenselijkheid van een zonneveld in een bepaald gebied. De kaart geeft niet aan waar een zonneveld rendabel is financieel gezien. De kaart houdt bijvoorbeeld geen rekening met waar de aansluitpunten zijn voor electriciteit. Deze kunnen veranderen in de tijd en hangen ook met de omvang van het zonneveld samen.

 

Onder de kaart wordt de betekenis van de kleuren uitgelegd. De gebieden op de kaart zijn aanklikbaar om meer te lezen over het karakter van het gebied, de kansrijkheid van zonnevelden en voorwaarden als richtsnoer voor de inpassing per zonneveld.

 

Let op! Een groen gebied betekent níet dat op iedere locatie daarbinnen zonnevelden toegestaan zijn. Zie de tekst hieronder.

Kansenkaart

Betekenis van de kleuren op de kansenkaart

De kansenkaart bestaat uit gebieden die bewust grof zijn ingetekend. Soms over bebouwde kom grenzen heen ook al zijn zonnevelden bedoeld voor buiten de bebouwde kom. Detaillering vindt plaats per initiatief. De kaart geeft een indruk van de kansrijkheid met slechts één kleur per gebied:

  • Groen gebied: de gemeente denkt graag mee over het verwezenlijken van uw plan en een goede inpassing in de omgeving. Aanvragen voor zonnevelden worden altijd apart getoetst. Het dus niet zo dat een aanvraag voor een zonneveld op een groene locatie per definitie wordt toegewezen. Initiatiefnemers dienen omwonenden te betrekken bij het voorbereiden van projecten, in samenspraak met de gemeente.
  • Oranje gebied: de gemeente denkt mee over het verwezenlijken van uw plan maar de inpassing in de omgeving vergt extra aandacht. Soms is er alleen ruimte voor kleinschaliger zonnevelden en/of langs de randen van het gebied.
  • Rood gebied: de gemeente acht de kans van slagen laag. Maar het is niet zo dat per definitie een vergunningaanvraag in een rood gebied wordt afgewezen. Wellicht biedt de initiatiefnemer goede oplossingen voor de bezwaren in dat gebied.