Gesprek in projectgroep

Agenda van de projectgroep

  • initiatiefnemer geeft toelichting: waarom een zonneveld en waar
  • inwoners stellen vragen en doen voorstellen bijvoorbeeld over de inpassing
  • ruimte voor: wensen en bezwaren
  • samen zoeken naar win-win

Resultaat

  • initiatiefnemer en gemeenten leren de zorgen kennen en de kansen
  • ideeën voor landschappelijke inpassing als het project een vergunning krijgt
  • ideeën van andere wensen die omwonenden hebben

Meer over procesparticipatie

Procesparticipatie vindt op het moment dat er een concreet initiatief voorligt. De gemeente heeft nog niet besloten over het plan en is in gesprek met de initiatiefnemer. Er zijn nog diverse keuzes om het zonneveld in te passen of om de aanvraag af te wijzen.

 

Soms is er sprake van direct omwonenden die zicht hebben op het beoogde zonneveld. De initiatiefnemer is wettelijk verplicht hen te betrekken zodra er een aanvraag is ingediend. Wat verwachten initiatiefnemers en ‘buren’ van elkaar. Hoe zou de installatie er uit gaan zien en zo goed mogelijk worden ingepast. Willen de buren liever het zonneveld afschermen?

 

De gemeente besluit bij de vaststelling van dit beleid dat ook andere geïnteresseerden uit de omgeving van het beoogde zonneveld zo goed mogelijk betrokken. Ook zij ontvangen een uitnodiging voor de projectgroep.

Stapje verder: maatschappelijke participatie

Procesparticipatie gaat niet alleen over inspraak in de inpassing van de panelen in het landschap. Bij voorkeur vindt er ‘maatschappelijke participatie’ plaats of zelfs compensatie. Omwonenden kunnen hun wensen uitspreken voor activiteiten die de initiatiefnemer kan nemen. Deze activiteiten komen ten goede aan de omgeving en worden ook zo mogelijk samen georganiseerd. Bijvoorbeeld op het gebied van recreatie, natuur of educatie.