Noord van Oostromsdijkje: geschikt

NB! Er zijn drie initiatieven voor zonnevelden in procedure (2021) in dit gebied. Zie ‘update ingediende aanvragen‘.

 

Dit gebied biedt goede mogelijkheden voor zonnevelden vanwege de ruime graslanden. Wanneer een grondeigenaar er de voorkeur aan geeft om zijn of haar gebruik van het land te wijzigen, kan hij of zij hierover in gesprek met de gemeente. Er dient ook in dit gebied goede landschappelijke inpassing en natuuronderzoek plaats te vinden. De gemeente begrenst de omvang en het aantal velden voor de komende jaren.

 

Een toelichting op de randvoorwaarden voor zonnevelden in dit gebied leest u hieronder.

Open Landschap
Agrarisch landgebruik
Mogelijk weidevogels en andere natuur

Randvoorwaarden zonnevelden

De foto is puur illustratief. Inrichtingseisen worden op maat gesteld per initiatief.

In dit gebied is ruimte voor enkele zonnevelden. Voor deze collegeperiode wordt een maximum voorgesteld van:

  • in totaal maximaal 40 hectare aan zonnevelden

Per initiatief moet bekeken worden in samenspraak met de gemeente of en hoe een zonneveld landschappelijk inpasbaar is. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • omvang van ongeveer 10-20 hectare
  • hoogte van ongeveer 1 meter waar sprake is van een te beschermen uitzicht (bijvoorbeeld op Fort Vechten, Nieuw Wulven of de woonkernen)
  • een hogere installatie is denkbaar naast hogere bebouwing of beplanting
  • een zonneveld volgt de kavel- en andere landschapsstructuren
  • rekening wordt gehouden met bereikbaarheid van Raaphofse Bos voor onder andere reeën en vossen
  • de reguliere onderzoeken zijn nodig waaronder landschappelijke inpassing, archeologie, natuur, impact op bodemkwaliteit, waterpeil en waterafstroming

Karakter Noord van Oostromsdijkje

Dit gebied bestaat voornamelijk uit een afwisseling van agrarisch gebruik. Grasland, akkers, sedumvelden  en fruitboomgaarden kun je hier vinden. De percelen zijn open en grootschalig. De Agrarische Natuur Vereniging houdt in dit gebied de weidevogels in de gaten en maakt afspraken met agrariërs over hun bescherming.