Rond Kromme Rijn en Langbroek: beperkt geschikt

Het gaat hier om het gebied rondom de Kromme Rijn ten zuiden van de A12. Vanwege dit unieke stuk landschap, met waarden voor natuur, cultuur en de agrarische sector is er in deze strook slechts beperkt ruimte voor zonnevelden.

 

Specifiek voor het gebied ten noordwesten van en direct aansluitend op Werkhoven: een zonneveld lijkt hier niet wenselijk vanwege het unieke zicht op Werkhoven. Hetzelfde geldt voor de zichtlijnen richting Kasteel Beverweerd.

 

Een toelichting op de randvoorwaarden en beschrijving van dit gebied, leest u hieronder.

Bijzonder landschap
Recreatie
Natuur
Fruitbomen
Monumentale dorpskern

Randvoorwaarden zonnevelden

De foto is puur illustratief. Inrichtingseisen worden op maat gesteld per initiatief.

 

In dit gebied is beperkt ruimte voor zonnevelden. Voor deze collegeperiode wordt een maximum voorgesteld van:

 • in totaal maximaal 10 hectare aan zonnevelden
 • liefst verdeeld in kleinere velden

Per initiatief moet bekeken worden in samenspraak met de gemeente of en hoe een zonneveld landschappelijk inpasbaar is. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • maximale hoogte van 1 meter bij bijzonder uitzicht en/of zicht vanaf recreatieve route
 • hogere installaties naast bebouwing of beplanting bijvoorbeeld bij fruitteelt
 • afstand tot veelgebruikte recreatieve routes
 • volgen van kavels/ natuurlijke landschapsstructuren

Zonneveld is niet wenselijk:

 • in de zichtlijnen naar Beverweerd
 • in het gebied ten noorden van Werkhoven (tussen prov wegen en de dorpskern)

Randvoorwaarden zonnevelden - enkele deelgebieden

Specifiek voor Langbroekerwetering:

 • zichtlijnen en kleine doorkijkjes naar de achtergelegen gronden behouden
 • zonnepanelen plaatsen in de lengterichting en volgens maatvoering van de kavel
 • sloten en zicht over de sloten naar het achterliggende land behouden
 • minimaal 50 meter afstand houden van de wetering en dus de Langbroekerdijk

In enkele deelgebieden zijn geen zonnevelden toegestaan zoals direct rond Beverweerd en in de natuurgebieden van de Provincie Utrecht.

Karakter van de komgronden Kromme Rijn en Langbroekerwetering

Het Langbroekerweteringgebied is een slagenlandschap met lange, smalle kavels volgens vaste maten ontgonnen. Het is ook een gebied met een herkenbaar coulissenlandschap met lange zichtlijnen dwars op de Heuvelrug, cultuurhistorisch waardevolle ontginningsassen met boerderijen en ridderhofsteden uit de Middeleeuwen.

De Langbroekerwetering kenmerkt zich door de langgerekte bebouwingslinten langs weteringen en de afwisseling van langgerekte bossen en weilanden. De reeks van Middeleeuwse ridderhofsteden en kastelen is uniek.

De landbouwgrond heeft hier over het algemeen een lagere kwaliteit dan in enkele andere puur agrarische gebieden. De grond is ook lager gelegen.

Beverweerd

Dit landgoed in de bocht van de Krommerijn begon ooit als Ridderhofstad met donjon. Een latere uitbreiding leidde tot het huidige kasteel. Voor de Hollandse Waterlinie is de bocht van de Krommerijn afgesneden. Daardoor ligt  Beverweerd nu op een eiland. Het heeft een kleinschalige half-open structuur met kenmerkende landgoedbossen. Er komen natte zware gronden voor afgewisseld met graslanden, boomgaarden en hakhoutbossen.

Noord van Werkhoven

Zoals hierboven beschreven zijn zonnepanelen niet gewenst in het vlak direct ten noordwesten van Werkhoven (tussen de woonkern, N229, Oostromsdijkje en Achterdijk).