Zuid van Oostromsdijkje: geschikt

Dit gebied biedt goede mogelijkheden voor zonnevelden vanwege de ruime graslanden. De aanwezigheid van weidevogels verdient hier extra aandacht.

Wanneer een grondeigenaar er de voorkeur aan geeft om zijn of haar gebruik van het land te wijzigen, kan hij of zij hierover in gesprek met de gemeente. Er dient ook in dit gebied goede landschappelijke inpassing en natuuronderzoek plaats te vinden. De gemeente begrenst de omvang en het aantal velden voor de komende jaren.

 

Een toelichting op de randvoorwaarden voor zonnevelden in dit gebied leest u hieronder.

open landschap
Landgebruik: agrarisch
Natuur waaronder weidevogels

Randvoorwaarden zonnevelden

De foto is puur illustratief. Inrichtingseisen worden op maat gesteld per initiatief.

 

In dit gebied is ruimte voor enkele zonnevelden. Voor deze collegeperiode wordt een maximum voorgesteld van:

  • in totaal maximaal 40 hectare aan zonnevelden

Per initiatief moet bekeken worden in samenspraak met de gemeente of en hoe een zonneveld landschappelijk inpasbaar is. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • omvang van 10-20 hectare
  • hoogte van ongeveer 1 meter waar sprake is van een te beschermen uitzicht (bijvoorbeeld op Fort Vechten, Nieuw Wulven of de woonkernen)
  • een hoogte tot 1,50 meter waar geen sprake is van uitzicht
  • een hogere installatie naast hogere bebouwing of beplanting
  • volgen van de kavel- en andere landschapsstructuren
  • de reguliere onderzoeken zijn nodig waaronder landschappelijke inpassing, archeologie, natuur, impact op bodemkwaliteit, waterpeil en waterafstroming
  • afstemming vindt plaats met bewonersgroep Mooi ’t Goy (gemeente Houten)
  • eventuele afscherming wordt overlegd met direct omwonenden én natuurdeskundigen

Karakter Zuid van Oostromsdijkje

Grootschalig open agrarisch gebied met voornamelijk grasland. Er is weinig beplanting en er zijn weinig sloten. De verkaveling is regelmatig en blokvormig. Natuuronderzoek is ook in dit gebied nodig, met extra aandacht voor weidevogels (waaronder de Grutto).