Zonnevelden in Bunnik: ja, maar niet overal vanwege waarden buitengebied

Met dit beleidskader laat de gemeente Bunnik zien dat initiatiefnemers welkom zijn. Zonnevelden zijn gewenst omdat ze in de ogen van de gemeente nodig zijn om de landelijke en Bunnikse energiedoelen te halen. Natuurlijk wordt er ook volledig ingezet op panelen op zoveel mogelijk daken. Deze voorkeur geldt ook voor zonnepanelen langs spoorlijn en snelweg. Helaas blijft onze electriciteitsvraag stijgen, bijvoorbeeld wanneer we stoppen met het gebruik van aardgas, benzine en diesel. Daarom is er meer nodig dan alleen panelen op het dak.

 

Maar, Bunnik wil ook haar buitengebied beschermen. De landschappelijke waarden. Natuur. Cultuurhistorie. Archeologie. Recreatie. Landbouw. Zonnevelden kunnen niet overal en niet overal evenveel.

 

Dit beleidskader biedt informatie over en inzicht in de grondhouding van de gemeente. Bedoeld voor grondeigenaren die overwegen een zonneveld op eigen land aan te leggen. Voor inwoners van Bunnik en professionele investeerders die op grond van iemand anders een zonneveld willen starten. Voor bewoners van het buitengebied die zich misschien zorgen maken om het landschap en of het uitzicht vanuit hun eigen woning.

Gemeenteraad Bunnik

De gemeenteraad heeft op 18 april 2019 dit online beleidskader en het raadsvoorstel met de bijlage ‘beleidsregels Zonnevelden’ vastgesteld. De hoofdpunten zijn:

 • het online beleidskader is een communicatie-instrument richting omwonenden en initiatiefnemers voor:
  • kennismaking met zonnevelden
  • laten zien welke aspecten de gemeente van belang vindt (zie: omgeving)
 • maximale oppervlakte zonnevelden in het gehele buitengebied en per deelgebied (zie alinea hieronder en de kansenkaart)
 • ieder initiatief volgt een reguliere ruimtelijke procedure (zie: aanvraagprocedure en  inspraak)
 • lijst van aspecten waarop de gemeente mede bepaalt hoe het zonneveld ingericht en landschappelijk ingepast wordt (zie: voorwaarden)
 • verplicht participatieplan met als streven 50% lokaal eigendom (zie: participatie)

download raadsvoorstel

Grenzen aan het aantal hectares zonneveld

Beleidskader:

Om de diverse belangen te behartigen, stelt de gemeente grenzen aan de totale omvang van zonnevelden voor deze raadsperiode én tot 2030. Verder stelt de gemeente grenzen aan de omvang per gebied en per zonneveld.

LET OP:

Deze grenzen zijn gebaseerd op de Bunnikse doelstelling van ‘klimaatneutraal in 2040’, hierin zijn de afspraken met andere gemeenten in de toekomstige Regionale Energie Strategie (RES) nog niet meegenomen. Een aanpassing is mogelijk i.h.k.v. de RES.

 

Grens voor de periode tot en met 31 december 2030:

 • maximaal 70 hectare zonneveld in het gehele buitengebied (zie onderbouwing onderaan ‘klimaatdoel‘), dit is maximaal 2% van het totale buitengebied
 • in kansrijke gebieden: maximaal 10% van één gebied mag voor zonnevelden worden gebruikt (groen op de kansenkaart)
 • in gebieden met beperkte kansrijkheid: maximaal 10 hectare aan zonnevelden per gebied (oranje op de kansenkaart)

 

Grens voor deze raadsperiode tot en met 16 maart 2022:

 • maximaal 40 hectare zonneveld in het gehele buitengebied
 • plafonds per deelgebied zijn gelijk aan de periode tot 2030
 • een zonneveld in kansrijk gebied (groen op de kaart) is maximaal 25 hectare groot (bij voorkeur kleiner)
 • een zonneveld in beperkt kansrijk gebied (oranje op de kaart) is maximaal 10 hectare groot
 • de genoemde maximale omvang van de zonnevelden is exclusief de ruimtelijke inpassing

 

Deze plafonds worden geëvalueerd in ieder geval rond 1 januari 2021 maar waarschijnlijk al eerder bij de afspraken in het kader van de Regionale Energie Strategie van de samenwerkende gemeenten in de U-16. Een toelichting leest u hieronder.

Uit het raadsvoorstel: 'ambitie' en 'verhouding Regionale Energie Strategie'

Enkele alinea’s uit het raadsvoorstel waar de gemeenteraad op 18 april 2019  mee instemde:

 

Bijdrage ambitie

(Grondgebonden) zonnevelden dragen substantieel bij aan de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Een zonneveld van 10 hectare kan voorzien in het gemiddelde elektriciteitsverbruik van minimaal 1750 huishoudens.

 

Om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn, zoals is omschreven in het coalitieakkoord, hebben we in Bunnik 43 hectare aan zonnevelden nodig (64 voetbalvelden) of 7 windturbines. Maar, dit is geen realistische weergave aangezien dan iedere dakeigenaar mee moet doen om de volledige potentie van zonnepanelen op daken (bijdrage maximaal 45%)  te benutten net als alle mogelijkheden tot besparing van energie (bijdrage maximaal 30%).

 

Verder is van belang dat praktijkervaringen leren dat het realiseren van een windturbine vaak langer duurt dan een zonneveld. Dit heeft te maken met de weerstand vanwege de (op grotere afstand) zichtbaarheid van een windturbine. Er wordt verwacht dat het aandeel zonnevelden dan ook groter zal zijn dan 43 hectare om in 2040 klimaatneutraal te zijn en al in 2030 een bijdrage te leveren aan het landelijke klimaatakkoord (49% CO2 reductie). Er wordt om die reden een voorlopig plafond van 70 ha (exclusief ruimtelijke inpassing) zonneveld in 2030 voorgesteld waarvan maximaal 40 hectare al in deze collegeperiode gerealiseerd mag worden. Mogelijk wijzigen deze plafonds in (hogere) streefwaarden in het kader van de Regionale Energie Strategie van de U-16.

 

Verhouding Regionale Energiestrategie

Vanuit het Klimaatakkoord moet de landelijke opgave van 35 Twh (terrawatt-uur) aan opwek van duurzame elektriciteit in de regio’s worden vertaald. Er zijn circa 30 regio’s van diverse gemeenten, provincie en waterschappen opgezet welke met de uitvoering van de opgave aan de slag gaan. In de regio U16, blijkt uit onderzoek,  dat de energieopgave in 2050 bestaat uit 126 Pj. Uit onderzoek blijkt ook dat de regio U16 zijn energieverbruik zelf kan opwekken. De verwachting is dat iedere gemeente hier een substantieel deel van op zich moet nemen. Hoe dit er per gemeente uit komt te zien is nog niet duidelijk. Het realiseren van zonnevelden past in deze opgave. Daarnaast is binnen de regio U16 afgesproken niet te wachten op de uitvoering van de RES, maar al zelf met initiatieven aan de slag te gaan.

Kansenkaart en gebiedsinfo

De kansenkaart geeft aan in welke gebieden de gemeente zonnevelden kansrijk inschat en waar de inpassing lastiger wordt.

 

De gebiedspagina’s bieden informatie over het karakter en voorbeelden van inpassingsvoorwaarden die de gemeente kan stellen in dat gebied. Ook is er een overzicht van de gebieden op 1 avier.

 

Algemene voorwaarden die voor ieder initiatief gelden, leest u op de pagina voorwaarden.