Op dit moment geen nieuwe aanvragen mogelijk

Het plafond van 40 ha is bereikt. Er worden op dit moment geen aanvragen voor zonnevelden in behandeling genomen.
Wilt u op de hoogte gehouden worden van mogelijke nieuwe ruimte voor zonnevelden dan kunt u dit aangeven via: duurzaam@bunnik.nl

Vastgesteld beleid gemeenteraad Bunnik

De gemeenteraad heeft op 18 april 2019 dit online beleidskader en de volgende documenten vastgesteld:

 

Op 10 maart 2022 heeft de gemeenteraad dit document aangepast aan beslispunt 1 van de vastgestelde Regionale Energie Strategie 1.0.

Hoofdpunten van beleid

De hoofdpunten uit de vastgestelde beleidsdocumenten zijn:

 • het online beleidskader is een communicatie-instrument richting omwonenden en initiatiefnemers om kennis te maken met zonnevelden, en
 • om te laten zien dat de gemeente rekening houdt met verschillende omgevingskwaliteiten (zie: omgeving)
 • om de diverse belangen te behartigen, stelt de gemeente grenzen aan de totale omvang van zonnevelden
 • maximale oppervlakte zonnevelden in het gehele buitengebied en per deelgebied (zie alinea hieronder en gebiedsoverzicht)
 • per deelgebied in het buitengebied is bepaald waar zonnevelden kansrijk, beperkt kansrijk en niet kansrijk zijn, weergegeven op de kansenkaart
 • ieder initiatief volgt een reguliere ruimtelijke procedure (zie: aanvraagprocedure en  inspraak)
 • lijst van aspecten waarop de gemeente mede bepaalt hoe het zonneveld ingericht en landschappelijk ingepast wordt (zie: voorwaarden)
 • verplicht participatieplan met als streven 50% lokaal eigendom (zie: participatie)

Vastgestelde grenzen aan omvang zonnevelden

Grens voor raadsperiode tot en met 16 maart 2022:

Maximaal 40 hectare mag worden toegestaan aan zonnevelden in het gehele buitengebied, én per gebied geldt (overzicht van alle gebieden):

 • maximale oppervlakte aan zonnevelden per kansrijk gebied (groen op de kaart):
  • Rietsloot Rijsburg: 20 hectare
  • Noord van Oostromsdijkje: 40 hectare
  • Zuid van Oostromsdijkje: 40 hectare
 • maximale oppervlakte aan zonnevelden per beperkt kansrijk gebied (oranje op de kaart, zie aandachtspunten per gebied)
  • Zuid van Fort bij Vechten: 10 hectare
  • West van Odijjk/Vinkenburg: 10 hectare
  • Kromme Rijn (midden) & Langbroekerwetering: 10 hectare
  • Kattenveldsche meer/ Leemkolk: 10 hectare
  • Kromme Rijn Zuid/ Ossenwaard: alleen beperkt aantal panelen visueel gekoppeld aan bebouwing/boomgaard
 • één zonneveld in kansrijk gebied (groen op de kaart) is maximaal 25 hectare groot (bij voorkeur kleiner)
 • de genoemde maximale oppervlakte van de zonnevelden is exclusief de landschappelijke inpassing van het zonneveld (zie ook ‘voorwaarden‘)
 • onder de oppervlakte van het zonneveld vallen in ieder geval: de grond onder de zonnepanelen en de tussenliggende stroken, de onderhoudspaden en de technische installaties (oa transformatorhuisjes)
 • onder de landschappelijke inpassing kunnen vallen: landschapselementen en/of ruimte voor natuur rond of binnen het zonneveld zoals bomen, struiken en/of ruigtes
 • de landschapscoördinator neemt de uiteindelijke beslissing over de landschappelijke inpassing en de correcte berekeningswijze van de omvang een concreet zonneveld-initiatief.

De tekst in bovenstaande alinea is op 21 juni 2019 aangepast ter verduidelijking. De inhoud bleef conform de beleidskeuzes vastgesteld op 18 april 2019.

Grens voor de periode tot en met 31 december 2030:

 • De grenswaarde van 40 hectare wordt geëvalueerd. Na deze evaluatie kan de raad het plafond van 40 hectare in het zonneveldenbeleidskader wijzigen. Daarbij geldt een bovengrens van 70 hectare zonneveld in het gehele buitengebied tot en met 31 december 2030 (zie onderbouwing onderaan ‘klimaatdoel‘). Dit is maximaal 2% van het totale buitengebied.
 • Tot de raad een nieuw plafond heeft vastgesteld worden er geen vergunningen verleend voor aanvragen die boven het plafond van 40 hectare uitkomen.
 • Per deelgebied blijven de grenzen gelden zoals gesteld voor deze raadsperiode (t/m maart 2022) tot dat de gemeenteraad de grenzen aanpast
 • Grenswaarde per kansrijk gebied (groen op de kaart) is gebaseerd op richtsnoer dat maximaal 10% voor zonnevelden mag worden gebruikt.

 

Bovenstaande tekst is aangepast op 23 maart 2022 conform gemeenteraadsbesluit 10 maart 2022 (agendapunt 13).

ga naar update ingediende aanvragen zonnevelden

Uit het raadsvoorstel: 'ambitie' en 'verhouding Regionale Energie Strategie'

Enkele alinea’s uit het raadsvoorstel waar de gemeenteraad op 18 april 2019  mee instemde:

 

Bijdrage ambitie

(Grondgebonden) zonnevelden dragen substantieel bij aan de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Een zonneveld van 10 hectare kan voorzien in het gemiddelde elektriciteitsverbruik van minimaal 1750 huishoudens.

 

Om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn, zoals is omschreven in het coalitieakkoord, hebben we in Bunnik 43 hectare aan zonnevelden nodig (64 voetbalvelden) of 7 windturbines. Maar, dit is geen realistische weergave aangezien dan iedere dakeigenaar mee moet doen om de volledige potentie van zonnepanelen op daken (bijdrage maximaal 45%)  te benutten net als alle mogelijkheden tot besparing van energie (bijdrage maximaal 30%).

 

Verder is van belang dat praktijkervaringen leren dat het realiseren van een windturbine vaak langer duurt dan een zonneveld. Dit heeft te maken met de weerstand vanwege de (op grotere afstand) zichtbaarheid van een windturbine. Er wordt verwacht dat het aandeel zonnevelden dan ook groter zal zijn dan 43 hectare om in 2040 klimaatneutraal te zijn en al in 2030 een bijdrage te leveren aan het landelijke klimaatakkoord (49% CO2 reductie). Wanneer het plafond van 40 ha is bereikt kan de raad na evaluatie van het beleidskader het plafond bijstellen. De bovengrens tot 2030 is 70 ha (exclusief ruimtelijke inpassing) zonneveld waarvan maximaal 40 hectare al in deze collegeperiode gerealiseerd mag worden.

Bovenstaande alinea is aangepast op 23 maart 2022 conform gemeenteraadsbesluit 10 maart 2022 (agendapunt 13).

 

Verhouding Regionale Energiestrategie

Vanuit het Klimaatakkoord moet de landelijke opgave van 35 TWh (terrawatt-uur) aan opwek van duurzame elektriciteit in de regio’s worden vertaald. Er zijn circa 30 regio’s van diverse gemeenten, provincie en waterschappen opgezet welke met de uitvoering van de opgave aan de slag gaan. In de regio U16, blijkt uit onderzoek,  dat de energieopgave in 2050 bestaat uit 126 Pj. Uit onderzoek blijkt ook dat de regio U16 zijn energieverbruik zelf kan opwekken. De verwachting is dat iedere gemeente hier een substantieel deel van op zich moet nemen. Hoe dit er per gemeente uit komt te zien is nog niet duidelijk. Het realiseren van zonnevelden past in deze opgave. Daarnaast is binnen de regio U16 afgesproken niet te wachten op de uitvoering van de RES, maar al zelf met initiatieven aan de slag te gaan.

Kansenkaart en gebiedsinfo

De kansenkaart geeft aan in welke gebieden de gemeente zonnevelden kansrijk inschat en waar de inpassing lastiger wordt.

 

De gebiedspagina’s bieden informatie over het karakter en voorbeelden van inpassingsvoorwaarden die de gemeente kan stellen in dat gebied. Ook is er een overzicht van de gebieden op 1 avier.

 

Algemene voorwaarden die voor ieder initiatief gelden, leest u op de pagina voorwaarden.

Visie in het kort: Zonnevelden in Bunnik: ja, maar niet overal vanwege waarden buitengebied

Met dit beleidskader laat de gemeente Bunnik zien dat initiatiefnemers welkom zijn. Zonnevelden zijn gewenst omdat ze in de ogen van de gemeente nodig zijn om de landelijke en Bunnikse energiedoelen te halen. Natuurlijk wordt er ook volledig ingezet op panelen op zoveel mogelijk daken. Deze voorkeur geldt ook voor zonnepanelen langs spoorlijn en snelweg. Helaas blijft onze electriciteitsvraag stijgen, bijvoorbeeld wanneer we stoppen met het gebruik van aardgas, benzine en diesel. Daarom is er meer nodig dan alleen panelen op het dak.

 

Maar, Bunnik wil ook haar buitengebied beschermen. De landschappelijke waarden. Natuur. Cultuurhistorie. Archeologie. Recreatie. Landbouw. Zonnevelden kunnen niet overal en niet overal evenveel.

 

Dit beleidskader biedt informatie over en inzicht in de grondhouding van de gemeente. Bedoeld voor grondeigenaren die overwegen een zonneveld op eigen land aan te leggen. Voor inwoners van Bunnik en professionele investeerders die op grond van iemand anders een zonneveld willen starten. Voor bewoners van het buitengebied die zich misschien zorgen maken om het landschap en of het uitzicht vanuit hun eigen woning.