West van Odijk/Vinkenburg: beperkt geschikt

Het gebied ten westen van Odijk is beperkt geschikt omdat:

 • er gebiedsontwikkelingen in overweging zijn
 • nieuwbouw van woningen al is gestart
 • het Raaphofse bosje een belangrijke functie heeft voor de aanwezige flora en fauna (waaronder bijzondere mossen en hakhoutcultuur) en als ecologische verbindingszone fungeert (bijvoorbeeld voor reeën en vossen).

Wellicht zijn er mogelijkheden voor tijdelijke en goed geplaatste zonnevelden. Deze dienen de mogelijkheid voor ruimtelijke ontwikkelingen niet te belemmeren en de functie van het Raaphofse bosje niet te verstoren.

Een zonneveld voor een langere periode is alleen mogelijk als een goed afgestemd geheel met ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw. Een extensief zonneveld kan een interessant uitloopgebied worden. Een lage opstelling kan de openheid waarborgen. Van belang is bovengrondse fundering wegens de hoge archeologische verwachtingswaarde in dit gebied.

 

Een toelichting op de kansrijkheid en randvoorwaarden voor zonnevelden leest u hieronder.

Open landschap
Mogelijke toekomstige bebouwing
Natuurwaarde
Archeologie

Randvoorwaarden Zonnevelden

De foto is puur illustratief. Inrichtingseisen worden op maat gesteld per initiatief.

In dit gebied is ruimte voor zonnevelden met diverse beperkingen. De gemeente stelt voor deze collegeperiode een maximum voor van:

 • in totaal 10 hectare aan zonnevelden

Per initiatief moet er bekeken worden in samenspraak met de gemeente of en hoe een zonneveld inpasbaar is, onder andere gelet op:

 • niet belemmeren van gewenste gebiedsontwikkelingen in de toekomst
 • niet belemmeren van de natuurwaarde van het Raaphofse bosje
 • fundering mag de archeologische waarde niet verstoren
 • voorkeur voor de westzijde van het gebied en op afstand van het Raaphofse bosje
 • zonnevelden dienen kavels en/of infrastructuur te volgen
 • richtsnoer 1 meter hoogte tenzij er al geen sprake was van verstrekkend uitzicht
 • afscherming kan worden geëist in afstemming met direct omwonenden

Karakter van Odijk - West/ Vinkenburg

Dit is open gebied van de stroomrug naar de kom. Er is sprake van grootschalige en onregelmatige blokverkaveling. Het landgebruik is voornamelijk landbouw van grasland en akkerland.  Beplanting staat voornamelijk op perceelsgrenzen of als blok (denk aan bos of boomgaard).