Zuid van Fort bij Vechten: beperkt geschikt

Dit gebied is beperkt geschikt voor het plaatsen van zonnevelden. Hier zijn randvoorwaarden aan verbonden om een doorkijk te behouden van de Hollandse Waterlinie en de omliggende wegen naar Nieuw Wulven. Weliswaar is er beperkt sprake van zichtlijnen direct op Fort bij Vechten vanwege de karakteristieke (bos) beplantingen om het fort.

Een toelichting hierop en randvoorwaarden voor zonnevelden leest u hieronder.

Open landschap
Beperkt beschut

Randvoorwaarden zonnevelden

De foto is puur illustratief. Inrichtingseisen worden op maat gesteld per initiatief.

In dit gebied is beperkt ruimte voor zonnevelden. Voor deze collegeperiode wordt een maximum voorgesteld van:

  • in totaal 10 hectare aan zonnevelden

Per initiatief moet bekeken worden in samenspraak met de gemeente of en hoe een zonneveld landschappelijk inpasbaar is. Hierbij kan worden gedacht aan:

  • maximale hoogte tot 1 meter (zichtlijn Nieuw Wulven – Fort behouden)
  • verkaveling volgen
  • afstand tot de openbare weg

Karakter van 'Zuid van Fort bij Vechten'

Grote open ruimtes met sfeer van het landelijk gebied. Bochtige wegen om het Fort en Limes en karakteristieke (bos) beplantingen om de forten. Landgoederenreeks op de westrand van dit Oeverwallengebied.

In de uiterste westhoek, ten noorden van het recreatiebos, liggen gronden met een agrarische functie. Wellicht zijn daar wel mogelijkheden voor zonnevelden, mits maximaal 1 meter hoogte om de verbinding tussen Nieuw Wulven en Castellum en Fort niet te verliezen.